Wendag - Debat oor Christendom en Godsdiens


Die Onbekende God


Die Onbekende God

Onbekende God

17 Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense. 23 Het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle. 24 Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat God van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. 25 Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee. 26 En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, 27 sodat hulle God kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie; 28 want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag. 29 As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie.

Handelinge 17Spiritualiteit

Deur die loop van die eeue, het 'n menigde van idees en sieninge oor God egter gekulmineer in bepaalde konsepte oor God wat in die tradisie van die Christendom inslag gevind het. Hierdie konsepte oor God word mettertyd so geïnternaliseer dat mense dit nie meer bevraagteken of daaroor wonder nie. Dit word eenvoudig aanvaar as die enigste geldige manier om oor God te dink. Die gevolg is dat ons dit vandag moeilik vind om ons sieninge van God en ons taal oor God te onderskei van God self. Ons is geneig om te aanvaar dat ons denkbeelde van God uit die hemel geval het en nie bevraagteken kan word nie. Dit is eenvoudig hoe God is. So vind baie mense dit eenvoudig Godslasterlik as daar oor God in die vroulik gedink en gepraat sou word.

Spiritualiteit het in die breedste sin te maak met sake wat oor die gees (Latyn spiritus) betrekken het. Die woord word op baie maniere gebruik en kan te doen he met godsdiens of bonatuurlike kragte, maar die klem lê op die persoonlike innerlike ervaring.

In meer onlangse tye het spiritualiteit steeds meer tedoen met die betekenis dat iemand se ervaring meer persoonlik, minder dogmatiese en met meer openheid vir nuwe idees en invloede en meer pluralisties is as die geloof van die gevestigde gelowe. Spiritualiteit word deurgaans gemeet teen die georganiseerde godsdiens, en lê die betekenis van die spiritualiteit in die aktiewe en belangrike verbinding met die krag of die wese van die dieper self. Onder invloed van die Postmodernisme het die idee postgevat, dat absolute waarhede nie bestaan nie en verantwoordelik is vir onverdraagsaamheid. Die aanspraak van verskillende godsdienste op die absolute waarheid staan daardeur onder druk. Volgens kan geen godsdiens meer aanspraak maak op die absolute waarheid nie. Dit beteken dat elke godsdiens "'n waarheid" verkondig, maar geen op die absolute waarheid nie.


 1. Beskouinge van God, die Goddelike:
  1. Deïsme, teïsme, panteïsme, panenteïsme, agnostisisme, ateïsme
 2. Faktore wat menslike beskouing(s) beïnvloed:
  1. Die ontstaan, ontwikkeling en groei van die Christendom, Naiwiteit en kritiese denke
  2. Bygeloof
  3. Meditasie
 3. Standpunte oor:
  1. Wie of wat God is
 4. Begrippe:
  1. Die sondeval (sonde, die duiwel, die hel)
  2. Versoeningsdogma (Jesus as middelaar, die finale oordeel, die hemel en die hiernamaals)
  3. Die Drie-eenheid
  4. Uitverkiesing
  5. Wedergeboorte
  6. Reinkrenasie
  7. Opstanding
  8. Lewe na die dood
  9. Die Wederkoms
  10. Die eindoordeel
  11. Die paradys
  12. Goddellike voorsienigheid
 5. Menslike verantwoordelikheid
  1. Die ontstaan en gesag van die Bybel (logos en mythos, wetenskap en storie)
  2. Die nut van gebed
  3. Geloofsgenesing
  4. Die bonatuurlike
  5. Wonderwerke
  6. Demone en engele
  7. Ander geloofsisteme
  8. Religieuse en of wysheidsgeskrifte van ander volke
 6. Die historiese Jesus en die gemitologiseerde Jesus
  1. Historiese Jesus
  2. Die vertelde Jesus en of die dogmatiese Jesus


Wendag: Vernuwing van denke - Die regstel van wanpersepsies oor God, die Goddelike


Wendag

Die webbladsy is 'n ruimte waar mense toon hoe hulle die nuwe inligting oor die heelal, die aarde en lewe op aarde integreer met die nuwe inligting oor die Bybel, gode van die Ou testament, Jesus van Nasaret, die Christelike godsdiens en ander godsdienste. Kortliks gestel - dis 'n ruimte vir mense wat nie sku is om oor hulle soeke na sin te praat nie. Ons aanvaar dat ons almal pelgrims is wat besig is om ons eie lewensreis te voltooi. Pelgrims word dikwels gedwing om by 'n oase aan te doen om asem te skep, hulle dors te les en ook 'n gesprek of twee aan te knoop voordat hulle die reis voortsit. Hierdie webbladsy is bedoel om so 'n oase te wees.

Ons Visie:

Ons visualiseer 'n nuwe era waar inligting vrylik kan vloei sonder vrees vir marginalisering, verkettering, of vervolging. Elke mens, man, vrou of kind, behoort in staat te wees om in positiewe verhoudings tot hulleself, hulle medemense, hulle omgewing en die goddelike te kan leef. Ons streef na 'n kultuur wat bevorderlik is vir ware selfverwesenliking.

Ons Missie:

Wendag wil 'n ruimte vir oop religieuse gesprek verskaf. In hierdie spirituele ruimte kan nuwe gedeelde waardes ontwikkel word, en lewensin en betekenis aan die orde kom. Hierdie ruimte verskaf 'n spirituele en sosiale tuiste vir mense wat hulle met vrye religieuse denke identifiseer - veral uit die perspektief dat alle godsdienste en gelowe kultuurprodukte is.

Ons Doelstellings:

In ooreenstemming met ons visie en missie, en gelei deur ons waardes, verenig Wendag stellings soos die volgende na te streef:

Oop Religieuse Gesprek:
 1. om deur 'n gesprek mense te ondersteun om vrede te hê met hulle self, akkommoderend met ander mense saam te leef, en verantwoordelik met hulle omgewing om te gaan;
 2. om begrip vir religieuse diversiteit te bevorder;
 3. om wanpersepsies ten opsigte van die konigkryk van God deur gesprek op te klaar;
 4. om aansluiting te soek en te vind met vrye denkers wat dieselfde of soortgelyke doelstellings as ons het;
 5. om begeleidende materiaal vir kinders en volwassenes te verskaf;


Wendag: Vernuwing van denke - Die regstel van wanpersepsies oor God, die Goddelike.


Ek vra na God

“It takes bravery to examine truth.” “Those who say knowledge is not important are fools ...” “Your job as a human being is to acquire as much knowledge as possible.” “Knowledge can open your eyes to things you cannot see.”

En hieromtrent sê Jesus:
“Gelukkig is hy wat kennis gevind het...”
“...die waarheid sal julle vry maak.”

Volgens Die Evangelie van Thomas, vers 2 het Jesus gesê:
“Laat hy wat soek nie ophou soek tot hy gevind het nie.
En as hy rus vind,
sal hy verontrus word,
en as hy verontrus is,
sal hy hom verwonder en hy sal oor alles heers en rus vind.”

En dan is daar ook geskryf:
“There is one purpose to life and one only:
To bear witness to and understand as much as possible of the complexity of the world
Its beauty, its mysteries, its riddles. The more you understand, the more you look,
the greater is your enjoyment of life and your sense of peace.
That's all there is to it.” - Anne Rice

“What is above knows what is below, but what is below does not know what is above.
One climbs, one sees. One now knows what is below, but also what is above.
That's a lot more, I would say, than staying below.” - Anne Rice


“God created man in his own image, and then man went and returned the compliment.” - VoltaireWendag: Vernuwing van denke - Die regstel van wanpersepsies oor God, die Goddelike.


The Gospel of Philip

"As long as the entrails of the person are enclosed, the person lives. If his entrails are exposed and he is disemboweled, the person will die. So also the tree it naturally sprouts and thrives while its root is covered, but if its root is exposed the tree naturally withers. Thus it is with everything begotten in the world, not only with the manifest but also with the covert. For as long as the root of evil is hidden, it is strong; yet if it is recognized it is destroyed and when it is exposed it disappears. This is why the Logos John the Baptist! says ‘Already the ax has reached the root of the trees!’ It will not merely chop off, for that which is chopped off naturally sprouts again. But rather the ax delves down into the ground and uproots. Yet Yeshúa pulled up the root of the entire place, yet the others had done so only in part. As for ourselves— let each one of us delve down to the root of the evil that is within him and tear out its root from his own heart. Yet it will be uprooted if we but recognize it. Yet if we are unaware of it, it takes root within us and produces its fruits in our hearts. It makes itself master over us and we are made into its slaves. We are taken captive, which coerces us into doing what we do not want and into not doing what we do want. It is potent until we recognize it. While it is subliminal, it indeed impels."


The Gospel of Philip The Gospel of Philip

The Gospel of Truth

The gospel of truth is joy for those who have received from the Father of truth the grace of knowing him, through the power of the Word that came forth from the pleroma, the one who is in the thought and the mind of the Father, that is, the one who is addressed as 'the Savior', (that) being the name of the work he is to perform for the redemption of those who were ignorant of the Father, while in the name of the gospel is the proclamation of hope, being discovery for those who search for him.

When the totality went about searching for the one from whom they had come forth - and the totality was inside of him, the incomprehensible, inconceivable one who is superior to every thought - ignorance of the Father brought about anguish and terror; and the anguish grew solid like a fog, so that no one was able to see. For this reason, error became powerful; it worked on its own matter foolishly, not having known the truth. It set about with a creation, preparing with power and beauty the substitute for the truth.

This was not, then, a humiliation for him, the incomprehensible, inconceivable one, for they were nothing, the anguish and the oblivion and the creature of deceit, while the established truth is immudiv, imperturbable, perfect in beauty. For this reason, despise error.

Thus, it had no root; it fell into a fog regarding the Father, while it was involved in preparing works and oblivions and terrors, in order that by means of these it might entice those of the middle and capture them.

The oblivion of error was not revealed. It is not a [...] from the Father. Oblivion did not come into existence from the Father, although it did indeed come into existence because of him. But what comes into existence in him is knowledge, which appeared in order that oblivion might vanish and the Father might be known. Since oblivion came into existence because the Father was not known, then if the Father comes to be known, oblivion will not exist from that moment on.

Through this, the gospel of the one who is searched for, which <was> revealed to those who are perfect, through the mercies of the Father, the hidden mystery, Jesus, the Christ, enlightened those who were in darkness through oblivion. He enlightened them; he showed (them) a way; and the way is the truth which he taught them.

 


The Gospel of Truth The Gospel of Truth

Aan 'n onbekende God.
Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken.

God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy 'n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.

Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.

En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie; want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.

Die kerkraadslede en Yahweh gelowiges sê toe vir Hom: Waar is u Vader? Jesus antwoord: Julle ken My nie en ook nie my Vader nie; as julle My geken het, sou julle ook my Vader geken het. Julle is van benede, Ek is van bo; julle is uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie.

Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by jul vader gesien het. Julle doen die werke van jul vader. En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur.

Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan.

Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie.

Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die waarheid spreek, waarom glo julle My nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie.Zostrianos
Oracles of Truth of Zostrianos
God of Truth
Teachings of Zoroaster

(About) existence: how do those who exist, being from the aeon of those who exist, (come) from an invisible, undivided and self-begotten spirit? Are they three unborn images having an origin better than existence, existing prior [to] all [these], yet having become the [world ...]? How are those opposite it and all these [...] good, he and an excuse. What is that one"s place? What is his origin? How does the one from him exist for him and all these? How [does he come into existence] as a simple one, differing [from] himself? Does he exist as existence, form, and blessedness? By giving strength is he alive with life? How has the existence which does not exist appeared from an existing power?

I pondered these things to understand them; according to the custom of my race I kept bringing them up to the god of my fathers. I kept praising them all, for my forefathers and fathers who sought found. As for me, I did not cease seeking a resting place worthy of my spirit, since I was not yet bound in the perceptible world. Then, as I was deeply troubled and gloomy because of the discouragement which encompassed me, I dared to act and to deliver myself to the wild beasts of the desert for a violent death.

I came down to the aeon copies and came down here to the airy-earth. I wrote three divts (and) left them as knowledge for those who would come after me, the living elect. Then I came down to the perceptible world and put on my image. Because it was ignorant, I strengthened it (and) went about preaching the truth to everyone. Neither the angelic beings of the world nor the archons saw me, for I negated a multitude of [judgments] which brought me near death.

But an erring multitude I awakened saying, "Know those who are alive and the holy seed of Seth. Do not [show] disobedience to me. [Awaken] your divine part to God, and as for your sinless elect soul, strengthen it. Behold death here and seek the immudiv ingenerateness, the [Father] of everything. He invites you, while they reprove you. Although they ill-treat you, he will not abandon you.

Do not baptize yourselves with death nor entrust yourselves to those who are inferior to you instead of to those who are better. Flee from the madness and the bondage of femaleness and choose for yourselves the salvation of maleness. You have not come to suffer; rather, you have come to escape your bondage.

Release yourselves, and that which has bound you will be dissolved. Save yourselves so that your soul may be saved. The kind Father has sent you the Savior and given you strength. Why are you hesitating? Seek when you are sought; when you are invited, listen, for time is short.

Do not be led astray. The aeon of the aeons of the living ones is great, yet (so also is) the [punishment] of those who are unconvinced. Many bonds and chastisers surround you. Flee quickly before death reaches you. Look at the Light. Flee the Darkness. Do not be led astray to your destruction.Zostrianos Zostrianos

The Treatise on the Resurrection

Some there are, my son Rheginos, who want to learn many things. They have this goal when they are occupied with questions whose answer is lacking. If they succeed with these, they usually think very highly of themselves. But I do not think that they have stood within the Word of Truth. They seek rather their own rest, which we have received through our Savior, our Lord Christ. We received it when we came to know the truth and rested ourselves upon it. But since you ask us pleasantly what is proper concerning the resurrection, I am writing you that it is necessary. To be sure, many are lacking faith in it, but there are a few who find it. So then, let us discuss the matter.

How did the Lord proclaim things while he existed in flesh and after he had revealed himself as Son of God? He lived in this place where you remain, speaking about the Law of Nature - but I call it 'Death'. Now the Son of God, Rheginos, was Son of Man. He embraced them both, possessing the humanity and the divinity, so that on the one hand he might vanquish death through his being Son of God, and that on the other through the Son of Man the restoration to the Pleroma might occur; because he was originally from above, a seed of Truth, before this structure had come into being. In this many dominions and divinities came into existence.

I know that I am presenting the solution in difficult terms, but there is nothing difficult in the Word of Truth. But since the Solution appeared so as not to leave anything hidden, but to reveal all things openly concerning existence - the destruction of evil on the one hand, the revelation of the elect on the other. This is the emanation of Truth and Spirit, Grace is of the Truth.

The Savior swallowed up death - (of this) you are not reckoned as being ignorant - for he put aside the world which is perishing. He transformed himself into an imperishable Aeon and raised himself up, having swallowed the visible by the invisible, and he gave us the way of our immortality. Then, indeed, as the Apostle said, "We suffered with him, and we arose with him, and we went to heaven with him". Now if we are manifest in this world wearing him, we are that one`s beams, and we are embraced by him until our setting, that is to say, our death in this life. We are drawn to heaven by him, like beams by the sun, not being restrained by anything. This is the spiritual resurrection which swallows up the psychic in the same way as the fleshly.

But if there is one who does not believe, he does not have the (capacity to be) persuaded. For it is the domain of faith, my son, and not that which belongs to persuasion: the dead shall arise! There is one who believes among the philsophers who are in this world. At least he will arise. And let not the philosopher who is in this world have cause to believe that he is one who returns himself by himself - and (that) because of our faith! For we have known the Son of Man, and we have believed that he rose from among the dead. This is he of whom we say, "He became the destruction of death, as he is a great one in whom they believe." Great are those who believe.

The thought of those who are saved shall not perish. The mind of those who have known him shall not perish. Therefore, we are elected to salvation and redemption since we are predestined from the beginning not to fall into the foolishness of those who are without knowledge, but we shall enter into the wisdom of those who have known the Truth. Indeed, the Truth which is kept cannot be abandoned, nor has it been. "Strong is the system of the Pleroma; small is that which broke loose (and) became (the) world. But the All is what is encompassed. It has not come into being; it was existing." So, never doubt concerning the resurrection, my son Rheginos! For if you were not existing in flesh, you received flesh when you entered this world. Why will you not receive flesh when you ascend into the Aeon? That which is better than the flesh is that which is for (the) cause of life. That which came into being on your account, is it not yours? Does not that which is yours exist with you? Yet, while you are in this world, what is it that you lack? This is what you have been making every effort to learn.

Do not be led astray. The aeon of the aeons of the living ones is great, yet (so also is) the [punishment] of those who are unconvinced. Many bonds and chastisers surround you. Flee quickly before death reaches you. Look at the Light. Flee the Darkness. Do not be led astray to your destruction.


The Treatise on the Resurrection The Treatise on the Resurrection

The Sophia of Jesus Christ

After he rose from the dead, his twelve disciples and seven women continued to be his followers, and went to Galilee onto the mountain called "Divination and Joy". When they gathered together and were perplexed about the underlying reality of the universe and the plan, and the holy providence, and the power of the authorities, and about everything the Savior is doing with them in the secret of the holy plan, the Savior appeared - not in his previous form, but in the invisible spirit. And his likeness resembles a great angel of light. But his resemblance I must not describe. No mortal flesh could endure it, but only pure, perfect flesh, like that which he taught us about on the mountain called "Of the Olives" in Galilee.

And he said: "Peace be to you, My peace I give you!" And they all marveled and were afraid. The Savior laughed and said to them: "What are you thinking about? Are you perplexed? What are you searching for?"

Philip said: "For the underlying reality of the universe and the plan."

The Savior said to them: "I want you to know that all men are born on earth from the foundation of the world until now, being dust, while they have inquired about God, who he is and what he is like, have not found him. Now the wisest among them have speculated from the ordering of the world and (its) movement. But their speculation has not reached the truth. For it is said that the ordering is directed in three ways, by all the philosophers, (and) hence they do not agree. For some of them say about the world that it is directed by itself. Others, that it is providence (that directs it). Others, that it is fate. But it is none of these. Again, of the three voices I have just mentioned, none is close to the truth, and (they are) from man. But I, who came from Infinite Light, I am here - for I know him (Light) - that I might speak to you about the precise nature of the truth. For whatever is from itself is a polluted life; it is self-made. Providence has no wisdom in it. And fate does not discern. But to you it is given to know; and whoever is worthy of knowledge will receive (it), whoever has not been begotten by the sowing of unclean rubbing but by First Who Was Sent, for he is an immortal in the midst of mortal men."

Matthew said to him: "Lord, no one can find the truth except through you. Therefore teach us the truth."

The Savior said: "He Who Is is ineffable. No principle knew him, no authority, no subjection, nor any creature from the foundation of the world until now, except he alone, and anyone to whom he wants to make revelation through him who is from First Light. From now on, I am the Great Savior. For he is immortal and eternal. Now he is eternal, having no birth; for everyone who has birth will perish. He is unbegotten, having no beginning; for everyone who has a beginning has an end. Since no one rules over him, he has no name; for whoever has a name is the creation of another."

(BG 84, 13-17 adds: He is unnameable. He has no human form; for whoever has human form is the creation of another).

"And he has a semblance of his own - not like what you have seen and received, but a strange semblance that surpasses all things and is better than the universe. It looks to every side and sees itself from itself. Since it is infinite, he is ever incomprehensible. He is imperishable and has no likeness (to anything). He is unchanging good. He is faultless. He is eternal. He is blessed. While he is not known, he ever knows himself. He is immeasurable. He is untraceable. He is perfect, having no defect. He is imperishability blessed. He is called 'Father of the Universe'".

Philip said: "Lord, how, then, did he appear to the perfect ones?"

The perfect Savior said to him: "Before anything is visible of those that are visible, the majesty and the authority are in him, since he embraces the whole of the totalities, while nothing embraces him. For he is all mind. And he is thought and considering and reflecting and rationality and power. They all are equal powers. They are the sources of the totalities. And their whole race from first to last was in his foreknowledge, (that of) the infinite, unbegotten Father."

Thomas said to him: "Lord, Savior, why did these come to be, and why were these revealed?"

The perfect Savior said: "I came from the Infinite that I might tell you all things. Spirit-Who-Is was the begetter, who had the power <of> a begetter and a form-giver`s nature, that the great wealth that was hidden in him might be revealed. Because of his mercy and his love, he wished to bring forth fruit by himself, that he might not <enjoy> his goodness alone, but (that) other spirits of the Unwavering Generation might bring forth body and fruit, glory and honor, in imperishableness and his infinite grace, that his treasure might be revealed by Self-begotten God, the father of every imperishableness and those that came to be afterward. But they had not yet come to visibility. Now a great difference exists among the imperishables."

He called out, saying: "Whoever has ears to hear about the infinities, let him hear!"; and "I have addressed those who are awake." Still he continued and said: "Everything that came from the perishable will perish, since it came from the perishable. But whatever came from imperishableness does not perish but becomes imperishable. So, many men went astray because they had not known this difference and they died."The Sophia of Jesus Christ The Sophia of Jesus Christ

Deïsme

Deisme
Definisie van deïsme - wat dit is, betekenis en begrip

Deïsme is die erkenning van ‘n universele skeppende krag groter as dit wat deur die mensdom verklaar word, wat ondersteun word deur die persoonlike waarneming van wette en patrone in die natuur en die heelal, wat verewig en gestaaf word deur die aangebore vermoë van menslike verstand, en gekoppel word met die verwerping van aansprake deur individue en georganiseerde godsdienste, dat hulle spesiale openbarings ontvang het.


Yahweh
Ope Brief aan die God van Die Bybel

Ek besef dat hierdie brief hoog waarskynlik as ‘onafgelewer’ sal terugkom...
Hierdie skrywe van my, hierdie skriftelike poging om uit te kom waar so baie, gereeld persoonlik kuier, en lyk my baie familiêr en tuis is. Hier is mense wat skriftelik getuig dat hulle U persoonlik ken, want U praat kwansuis met hulle. Dog na vele pogings met sulke mense vererg hulle hulself wanneer ek doodeenvoudig vra hoe U stem klink. Sommige lees U gedagtes en verkondig hele wêreld gebeure en selfs toekomstige gebeure deur tussen die lyne te praat van wat daar aangehaal word van wat U aan iemand sou gesê het. Al wat ek hieruit kan aflei, is dat daar oral privaat en op verskillende vlakke met U gekoukus word. Dat sekere van U uitlegte en bedoelings wat die ganse mensdom baie ernstig raak, aan uitgesoektes ‘gefluister’ word, en dat dit dan aan die onbevoorregte bykans ontelbare siele verkondig moet word teen finansiële vergoeding. Want in baie gevalle is om U te ken ‘n beroep.


Tyd en Ewigheid


God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy 'n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.


Waarhede

Die waarheid gaan deur drie fases:
Eerstens word dit bespot.

Tweedens, word dit gewelddadig teëgestaan.

Derdens word dit as vanselfsprekend aanvaar.

Agassiz


Christus

"Ek hou van julle Christus, ek hou nie van julle Christene nie. julle Christene is so anders as julle Christus".

Mahatma Gandhi


Ou Geskrifte